Kişisel Verilerin Korunması ve Dış Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Nar Güvence Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (artık “Nar Güvence” olarak anılacaktır) olarak sigortalılarımızın, iş ortaklarımızın başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında olduğundan ilgili metni sizlerle paylaşma gereği doğmuştur.

Nar Güvence, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (artık “Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında, gerek Nar Güvence ve partnerlerimiz ile iş İlişkisi gerek sigortalılarımız ve sigorta ettirenlerimizle imzalanan Sözleşmeler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, rumuz, cep telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, cinsiyet, medeni durumu, lokasyon bilgileri, sosyal medya hesaplarınız, kulüp üyelikleri, eğitim düzeyi, araç plaka bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, görüntü ve ses kaydı, ödeme bilgileri) Nar Güvence tarafından Kanuna uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak sözleşme ilişkisi içerisindedir. Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımız ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz; sigorta talepleriniz ve diğer tüm sigorta işlemleriniz, iş başvurularınız, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla ve veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da ilişkilerimiz sırasında, sigorta sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafınızca ilişkinin diğer tarafına ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgilinin açık rızaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Nar Güvence, sigortalı ve sigorta ettirenlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerez Politikası ve Aydınlatma metnimize www.narguvence.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Nar Güvence tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin devamı, kalitesi ve hasar dosya tahsili, sigortan prim ödemeleri, sigorta sözleşmeleri akdedilmesi, müşteri, sigortalı, sigorta ettiren memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmesi, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma hizmetlerinde ve ulaşılamadığı durumlarda sigortalının/sigorta ettirenin mağduriyet yaşamaması açısından aile bireyleri ve alt üst soy, kan ve sıhri hısımları ile paylaşımla sınırlı olmak kaydıyla kullanması,
 • Nar Güvence partnerleri ve sigorta şirketleri tarafından yürütülen iş faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Nar Güvence iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Nar Güvence ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden iş ve işlem yapan kişilerin kimlik bilgilerini teyit edilmesi, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Hizmet aldığımız sigorta şirketlerinin ve sair diğer tüm kurumların danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sigorta sözleşmeleri uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilinmesi,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilinmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilinmesi.
Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel Verileriniz Nar Güvence faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla, mevzuata ve kuruluş politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Nar Güvence tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçindeki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet alımı yaptığımız kurum ve kuruluşlar ve ilgili sigortan şirketleri ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk kişileri, topluluk kişilerine aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Nar Güvence’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Cumhuriyet Mah. Meşecik Sok. No:1 Kat:4Üsküdar/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@narguvence.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır. Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Nar Güvene'nin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.